Sản phẩm - THANH LOI CO., LTD

Bộ điều hưởng anten

Bộ điều hưởng anten PC-1000C3:

  • Trở kháng đầu vào: 50Ω

  • Trở kháng tải: 2-30Ω điện trở, 200-1500pF điện dung

  • Tần số hoạt động: 190-650kHz

  • Công suất đầu vào: lên tới 500W

  • Đạt tiêu chuẩn IP66

  • Nguồn điện cấp từ máy phát NDB

  • Bộ cấp nguồn 115/230VAC (tùy chọn)

 
Bộ điều hưởng anten PC-1000H3:

  • Trở kháng đầu vào: 50Ω

  • Trở kháng tải: 2-30Ω điện trở, 200-1500pF điện dung

  • Tần số hoạt động: 1500-1800kHz

  • Công suất đầu vào: lên tới 500W

  • Đạt tiêu chuẩn IP66

  • Nguồn điện cấp từ máy phát NDB

  • Bộ cấp nguồn 115/230VAC (tùy chọn)

 
Bộ điều hưởng anten PC-1000M3:

  • Trở kháng đầu vào: 50Ω

  • Trở kháng tải: 2-30Ω điện trở, 200-1500pF điện dung

  • Tần số hoạt động: 500-1250kHz

  • Công suất đầu vào: lên tới 500W

  • Đạt tiêu chuẩn IP66

  • Nguồn điện cấp từ máy phát NDB

  • Bộ cấp nguồn 115/230VAC (tùy chọn)

 
Bộ điều hưởng anten PC-3000:

  • Trở kháng đầu vào: 50Ω

  • Trở kháng tải: 2-25Ω điện trở, 700-1500pF điện dung

  • Tần số hoạt động: 190-625kHz

  • Công suất đầu vào: lên tới 1500W

  • Đạt tiêu chuẩn IP66

  • Nguồn điện cấp từ máy phát NDB

  • Bộ cấp nguồn 115/230VAC (tùy chọn)

 
Bộ điều hưởng anten PC-.5Kilo:

  • Trở kháng đầu vào: 50Ω

  • Trở kháng tải: 2-25Ω điện trở, 700-1500pF điện dung

  • Tần số hoạt động: 190-535kHz

  • Công suất đầu vào: lên tới 2000W

  • Đạt tiêu chuẩn IP66

  • Nguồn điện cấp từ máy phát NDB

  • Bộ cấp nguồn 115/230VAC (tùy chọn)

 
Bộ điều hưởng anten PC-1Kilo:

  • Trở kháng đầu vào: 50Ω

  • Trở kháng tải: 2-25Ω điện trở, 700-1500pF điện dung

  • Tần số hoạt động: 190-535kHz

  • Công suất đầu vào: lên tới 4000W

  • Đạt tiêu chuẩn IP66

  • Nguồn điện cấp từ máy phát NDB

  • Bộ cấp nguồn 115/230VAC (tùy chọn)